Supervisory Board

Chairman of Supervisory Board
Maksim V.
Turkov
+38 (06264) 7-83-63
Deputy Chairman of Supervisory Board Dmitry S.
Skudar
+38 (06264) 7-81-25
Deputy Chairman of Supervisory Board
Yevgeny I.
Savenko
+38 (06264) 7-89-20
Supervisory Board Member
Andrey A.
Shaparenko
+38 (06264) 7-88-67
Supervisory Board Member
Evgeniy G.
Korobkin
+38 (06264) 7-88-25