Company management

  

President of Joint-Stock Company "NKMZ"

Georgy M. Skudar

+38 (06264) 7-88-00

Vice president of Joint-Stock Company "NKMZ"

Dmitriy S. Skudar

+38 (06264) 7-81-25

Chairman of the Board - Director General

Gennady S. Sukov

+38 (06264) 7-88-15

Deputy Chairman of the Board – Chief Engineer

Alexey I. Voloshin

+38 (06264) 7-88-01

Deputy Director General – Economy and Finance

Yuri I. Boyarsky

+38 (06264) 7-86-32

Deputy Director General - Production

Victor A. Kuzenkov

+38 (06264) 7-86-90

Deputy Director General – Commerce

Vitaly V. Stadnichenko

+38 (06264) 7-88-02

Deputy Director General – Fixed Assets Recovery and Production Development

    

Sergey V. Udodenko

+38 (06264) 7-88-33

Deputy Director General - Marketing

Denis V. Aldokhin

+38 (06264) 7-83-39
aldokhindv@nkmz.donetsk.ua